Big_loader_ajax
Logo_text
First-img Second-img Third-img Fourth-img
ORDINAČNÍ HODINY
PO 7:30 - 18:00
ÚT 7:30 - 18:00
ST 9:00 - 18:30
ČT 7:30 - 14:30
7:30 - 13:00
SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY
Vozp Vseobecna Zp-ministerstva-vnitra Ozp Metal_alliance Ceska-prumyslova
NAŠI PARTNEŘI
Hrackoteka Montesorri_mozaika

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení”)

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (zejména údajů o Vašem zdravotním stavu) v našem zdravotnickém zařízení (dále jen ZZ). Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje ZZ shromažďuje, k jakým účelům je využívá a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které ZZ zpracovává.

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany ZZ je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a Vy jako pacient máte povinnost tyto údaje poskytnout, stejně jako ZZ má povinnost tyto údaje po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám ZZ nebude moci poskytnout zdravotní služby.

1. Kontakt na správce osobních údajů

Klinická logopedie s.r.o.

IČ: 24831778

PaedDr. M. Michaličková

Antala Staška 80, 142 00 Praha 4

Telefon: 261 006 306

Email: aklcr@volny.cz

2. Jaké osobní údaje
a po jakou dobu o Vás ZZ zpracovává?

Osobní údaje a citlivé údaje ZZ zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vedeme databázi osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a zvláštní kategorii osobních údajů, které ZZ získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • osobní údaje umožňující ZZ kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy ZZ a pacienta.

 

 • Osobní údaje ZZ zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.Po skončení doby oprávněného zpracování ZZ přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.
   

3. K jakým účelům
a na základě jakých právních titulů ZZ Vaše osobní údaje zpracovává? 

 • Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

4. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ZZ

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás ZZ zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na kontaktních údajích ZZ.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou ZZ zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,

ZZ Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může ZZ požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli ZZ na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany ZZ k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete ZZ požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

ZZ Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Změna Vašich
osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba ZZ oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

8. Kde můžete
podat stížnost na zpracování
osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v ZZ, můžete se obrátit na ZZ jako správce Vašich údajů.

 

 

 vyrobilo webdesign studio nandu.cz